Pārlekt uz galveno saturu

Pieejams atbalsts jaunu Latvijas produktu un tehnoloģiju attīstībai starptautiskā līmenī

2024. gada 20. februāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Atveseļošanas fonda (AF) atbalsta programmu, lai Latvijas uzņēmumi un pētnieciskās organizācijas varētu izstrādāt Eiropai svarīgo kopīgo interešu mēroga projektus (IPCEI).

"Jaunā Atveseļošanas fonda atbalsta programma nodrošina ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī iespēju veicināt jaunu Latvijas produktu un tehnoloģiju attīstību starptautiskā līmenī. Vienlaikus šis atbalsts ne tikai stiprina Latvijas uzņēmumu pētniecisko kapacitāti, bet arī veicina konkurētspēju, radot iespējas jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, kas atbilst Eiropas mēroga vajadzībām," uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Programmas ietvaros tiks nodrošināts atbalsts sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, t.sk. valsts kapitālsabiedrībām un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, kas attīsta jaunus produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas, lai tie varētu iesaistīties IPCEI.

Atbalsts tiks sniegts pētniecības aktivitātēm – rūpnieciskajiem pētījumiem, eksperimentālām izstrādēm, tehniski ekonomiskai priekšizpētei, darba samaksai, algas nodokļu izmaksām, komandējumiem, komunālajiem un sakaru pakalpojumiem, telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksai, plānotām materiālu izmaksām, izmaksām par līgumpētījumiem un patentiem, īpašumā esošo ēku, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksām, apdrošināšanas, ārējo pakalpojumu izmaksām, komunikācijas izmaksām, datu iegādes un abonēšanas izmaksām.

Tiks atbalstīti projekti tādās IPCEI jomās kā veselība (dalot to divos viļņos – pirmā viļņa ietvaros atbalsts būs pieejams farmaceitiskajām vielām, bet otrā viļņa ietvaros – ierīcēm); mākoņdati un mikroelektronika u.c. prioritārajās jomās.

Projektu īstenošanai līdz 2027. gada 31. decembrim programmas ietvaros pieejams kopējais AF finansējums 31 milj. eiro apmērā. EM aplēses liecina, ka tās ietvaros varētu tikt atbalstīti 8 komersanti, jaunradīti un izstrādāti 8 jauni produkti, pakalpojumi vai tehnoloģijas, komersantu apgrozījuma pieaugums pētniecības projekta noslēgšanas gadā pret pētniecības projekta uzsākšanas gadu sasniegs 65 milj. eiro. Tāpat  plānots komersantu eksporta pieaugums pētniecības projekta noslēgšanas gadā pret pētniecības projekta uzsākšanas gadu – 45 milj. eiro, izveidotas 35 jaunas darba vietas un piesaistīts privāto investīciju apmērs vismaz 20 milj. eiro.

Apstiprinātie atbalsta programmas nosacījumi "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" ceturtās kārtas īstenošanas noteikumi" ir daļa no četru tiesību aktu pakotnes, kuru kopējais AF finansējuma apjoms ir 108 912 082 eiro. Pakotnē ietilpst Kompetences centru atbalsta programma, Atbalsta programma pētniecībai, Sadarbības tīkla programma un apstiprinātā programma Latvijas uzņēmumu un pētniecisko organizāciju iesaistei Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektos.

Vairāk par apstiprinātajiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" ceturtās kārtas īstenošanas noteikumiem – vienotajā Tiesību aktu portālā.